Klassen på Skærgården

Klassen på Skærgården

Klassen på Skærgården – i daglig tale: Klassen - er en skole under Højskolen Skærgården, der siden 1972 har været grundskoletilbud til skolesøgende børn, der var med en eller begge forældre på højskole. Efterfølgende er Klassen blevet et tilbud under Herning kommune for børn med særlige behov. Eleverne – som alle er overbygningselever - bliver visiteret af Herning kommune til skolen. Herning kommune fører tilsyn med Klassen.

Skoletilbuddet
I Klassen tilbyder vi de samme fag som folkeskolen almindeligvis tilbyder fysik/kemi. Er der et ønske om fysik/kemi, kan der laves aftale gennem Klassen med en lokal skole. Alle elever i 9. og 10. kl. tilbydes at gå til 9. klasses eksamen. Da Klassen ikke har mulighed for at blive prøveafholdende skole, bliver eksamen udbudt i et samarbejde med en af Herning kommunes grundskoler; men vi afholder dog så vidt muligt eksamen i vore egne lokaler.

Skærgårdens dagligdag
Som udgangspunkt er de elever, der bliver visiteret til Klassen, alle i den situation, at de ikke fungerer i den normale folkeskole og derfor enten er droppet ud eller i stor fare for det. De har alle haft en eller flere fraværsperioder og trives rigtig dårligt med skolen. De lider i udpræget grad af skolevægring; men de er ikke udadreagerende.

Målet for Klassen er i første omgang at få eleverne til at trives på skolen. Trivslen opnår vi ved at eleverne i den forholdsvis lille og tætte gruppe oplever at blive set og hørt. Samtidig sørger vi for en kompetent og kvalitativ høj indlæring på den enkelte elevs niveau. I de tilfælde hvor trivsel og faglighed kolliderer, prioriterer vi trivslen højt. Vi mener, at vi skal møde de unge, der hvor de er, for at kunne vise dem videre.

Vi starter hver dag kl. 8 med at gennemgå dagens program og snakke om, hvad der er sket siden vi sås sidst. Herefter er der 3 lektioner i løbet af formiddag. Efter en ½ times middagspause, hvor eleverne uden omkostning kan spise et måltid varm mad på højskolen og ellers har madpakke med, er der igen 2-3 lektioner over middag. Skoledagen slutter kl. 15.00 undtaget fredag, hvor vi slutter kl. 12.

Med kortere eller længere fraværsperioder fra skolen, kan det være svært for mange af vore elever at have en fuld skoleuge fra start. Målet er hele vejen igennem at nå til en fuld skoleuge; men vi kan godt fra start finde løsninger, der tilgodeser eleven ved eksempelvis at have en opstart med kortere dage eller hviledage i løbet af ugen. Disse aftales mellem forældre/værge og skolelederen, og indføres i den enkelte elevs elevplan. Aftalen er dynamisk, og der aftales fra gang til gang en ”udløbsdato”, hvor aftalen evalueres. Alle elever med nedsat tid skal have en lægeerklæring, der støtter ønsket.

På Klassen gennemfører vi løbende trivselssamtaler og -test med eleverne. Disse samtaler og tests ligger til grundlag for mindst 4 årlige trivselssamtaler med elever, forældre/myndighedshavere og elevens kontaktlærer.

På skolen møder eleverne ikke mange forskellige voksne. Der er tre lærere fast tilknyttet skolen. I sjældne tilfælde indkalder vi fagpersoner udefra; men som udgangspunkt er vi meget forsigtige med at lade eleverne skulle forholde sig til for mange ”fremmede”.

Forældresamarbejde
I Klassen er der et tæt samarbejde mellem forældre/værge og skolen. Klassen benytter sig ikke af forældreintra; men er tilgængelig over telefon, sms eller mail. Vi går ikke så meget op i tidspunkt; men for at være sikker på at nå os, er skoles åbningstid dog et godt tidspunkt.

Vi afholder minimum 4 trivselssamtaler årligt, hvor der tages stilling til elevernes udvikling, elevplan, fortsættelse på skolen, og hvor eleverne skal fortsætte efter endt skolegang i Klassen . Herudover er der samtaler med UU.

Vejledning og alt det med overgangen
I løbet af 8.-9. kl. vil vore elever møde UU-Herning. Her vil en sagsbehandler tale med eleverne og deres forældre/værger for at få et overblik over, hvor eleven bedst vejledes hen efter skolegangen i Klassen. Der vil normalt blive arrangeret besøg på forskellige undervisningsinstitutioner, og der vil også blive mulighed for at komme i brobygning og praktik. For mange af de unge, kan det være en vanskelig proces, da de dels kan have svært ved at forholde sig til, hvad de skal bruge deres liv på og de dels har det svært med skift i det hele taget. Lærerne i Klassen er med i hele processen og støtter op om de unge.

Klassen og hvad så bagefter
Det overordnede mål for KLASSEN er at styrke eleverne til at kunne komme tilbage i folkeskolen eller til at få sig en ungdomsuddannelse.

Vi oplever stort set ikke, at vi har elever, der efter et par måneder føler, at nu skal de tilbage i grundskolen igen. Før starten i Klassen har der ofte været et langvarigt forløb, der har peget væk fra grundskolen, så at tro, at der kan rettes op på det hurtigt, vil være at svigte de unge og deres forældre. Når det så er sagt, går det alle vore elever godt, når de forlader os. Vi har elever, der er fortsat på efterskole, har taget 10. kl. i Herning, gået i gang med STU, fortsat på FGU eller erhvervsskole i Herning for at blive klar til en planlagt uddannelse, og vi har elever, der er gået i lære direkte fra Klassen.

IMG_8671

Tilsynsrapport
Hvert år udarbejder Herning kommune en tilsynsrapport om forholdene på Klassen.

 

Elevudtalelser
Hvad får du ud af at gå på skolen:

”Det kan være svært at komme afsted; men jeg bliver altid glad, når jeg kommer frem”

 

”Nogle gange får vi kage”

 

”Skolen er blevet lidt nemmere”

 

”Jeg kommer aldrig til at elske at gå i skole; men Skærgården er nu OK”

 

”Jeg bliver altid i godt humør af at komme i skolen på Skærgården”

 

”Det er fedt, at man kan have en hviledag!”

 

”Det er ligesom lettere at overskue dagen her på Skærgården”

 

”En idrætsdag, hvor man skulle have sin hund med - den havde jeg aldrig set komme”

 

”Jeg har altid været genert. Det behøves jeg ikke så meget mere”

Vil du gerne vide mere om Højskolen Skærgården?

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere info